Salted duck egg up to Wu Hongji – youth returning from farming, raising ducks and farmers, creative duck houses. Nongxinbao "Yiqing" series-Changhua Fangyuan Livestock Ranch [Yangda Daren: Wu Hongji]

%d bloggers like this: